NECO

กิจกรรมบอร์ดเกมส์ เพื่อไอเดีย Innovation ยุคใหม่ที่มากกว่า 4.0 เหมาะสำหรับ คุณครู หรือ ผู้ปกครอง ที่ต้องการให้เด็กเรียนรู้เทคโนโลยีอนาคต

SpaceRobotic.arm: CanZab

แบบจำลอง แขนกลอวกาศ แคนาดา เรียนรู้ฟิสิกส์ในอวกาศ อย่างง่าย ด้วยราคาประหยัด เหมาะสำหรับ คุณครู หรือ ผู้ปกครอง ที่ต้องการให้เด็กเรียนรู้เทคโนโลยีอวกาศ

DropTower

เรียนรู้ และจำลอง สภาวะแรงโน้มถ่วงต่ำที่เกิดขึ้นในอวกาศ กับการทดลองทางวิทยาศาสตร์อวกาศ เหมาะสำหรับ คุณครูวิทยาศาสตร์ทุกระดับชั้น โดยเฉพาะฟิสิกส์

Clinostat Mini

เรียนรู้ และจำลอง สภาวะแรงโน้มถ่วงต่ำที่เกิดขึ้นในอวกาศ กับการทดลองทางวิทยาศาสตร์อวกาศ เหมาะสำหรับ คุณครูวิทยาศาสตร์ทุกระดับชั้น โดยเฉพาะชีววิทยา

Clinostat R&D

เรียนรู้ และจำลอง สภาวะแรงโน้มถ่วงต่ำที่เกิดขึ้นในอวกาศ กับการทดลองทางวิทยาศาสตร์อวกาศ เหมาะสำหรับ นักวิจัย อาจาร์ย ที่ต้องการวิจัยเทคโนโลยีอวกาศ