Space Exploration and Science Camp & Workshop

เรามีประสบการณ์จัดกิจกรรมทางการสำรวจอวกาศ วิทยาศาสตร์อวกาศ อาหารอวกาศ โดยใช้อุปกรณ์ที่ราคาไม่สูง และคิดค้น โดยทางบริษัทเอง แต่ได้ผลลัพธ์เหมือนกิจกรรมขององค์กรอวกาศเลยทีเดียว เหมาะกับกลุ่มเด็กทุกเพศ ทุกวัย ครูอาจาร์ย ก็สามารถศึกษาความรู้อวกาศควบคู่กันได้

Space Education Mentoring to Global

ให้คำปรึกษาทั้งในและนอกสถานที่ เกี่ยวกับเทคโนโลยีอวกาศ ดาวเทียม วิทยาศาสตร์อวกาศ เพื่อทำให้เยาวชนของไทย ก้าวเข้าสู่เวทีระดับโลก เช่นที่ทางบริษัทสนับสนุน ได้แก่ การเข้าร่วมประชุมขององค์กรอวกาศในเอเซีย-แปซิฟิก, การอบรมสร้างดาวเทียมที่ประเทศสิงคโปร์, การอบรมการสร้างดาวเทียมขนาดเล็กเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศ เป็นต้น

On-Ground Testing

ให้คำปรึกษา งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์อวกาศ บนโลกด้วยเครื่องจำลองสภาวะแรงโน้มถ่วงต่ำ และ สภาวะสูญญากาศ

In-Space Testing

ให้คำปรึกษา กระบวนการ วิธีการ การนำชุดการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ไปทดลองในและนอกสถานีอวกาศ ไม่ว่าจำเป็นสำหรับเด็กนักเรียน นักศึกษา หรือระดับนักวิจัย ด้วยเครือข่ายกับองค์กรอวกาศแห่งยุโรป ญี่ปุ่น และอเมริกา (ESA, JAXA, NASA) โดยใช้เที่ยวบินของ Space X