Space Science R&D

การวิจัยการหมักแหนมหมู ในสภาวะแรงโน้มถ่วงต่ำ เพื่อดูพฤติกรรมการหมักของแบคทีเรียแลคโตบาซิลัส ร่วมกับ FREAK laboratory มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Space Education R&D

การร่วมมือพัฒนาการศึกษาทางด้านอวกาศ กับ GISTDA, อพวช, มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ สถาบันการศึกษาต่างๆ ให้กับเด็กนักเรียน และนักศึกษา ทั่วประเทศ